Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II K 289/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Oleśnie z 2016-01-28

Sygn. akt II K 289/15

1 Ds 107/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 28 stycznia 2016 roku

Sąd Rejonowy w Oleśnie II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: SSR Maria Jolanta Häusler

Protokolant: sekr.sądowy Katarzyna Kot

w obecności Asesora Prokuratury Rejonowej w Oleśnie Janusza Burczy oraz Andrzeja Kaczmarzyka z Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Lubliniec po rozpoznaniu na rozprawach w dniach 8 października 2015 roku, 1 grudnia 2015 roku, 22 grudnia 2015 roku i 14 stycznia 2016 roku sprawy:

1.  F. C. (C.) s. W. i W. z domu K. ur. (...) w m. R.

2.  N. D. (D.) s. G. i M. z domu L. ur. (...) w D.:

oskarżonych o to, że:

Od dnia 22 listopada 2014r. do 5 grudnia 2014r. w lesie państwowym Nadleśnictwa L., Leśnictwa S. w oddziałach 179c, 179k działając wspólnie i w porozumieniu dopuścili się w celu przywłaszczenia wyrębu 12 sosen o masie 4,97 m 3 wartości 1081,28 zł na szkodę Skarbu Państwa reprezentowanego przez (...) Nadleśnictwo L.;

to jest o przestępstwo z art. 290 §1 kk ;

1.  oskarżonego F. C. uznaje za winnego popełnienia czynu polegającego na tym, że: w okresie od dnia 22 listopada 2014r. do 5 grudnia 2014r. w lesie państwowym Nadleśnictwa L., Leśnictwa S. w oddziałach 179c, 179k dopuścił się w celu przywłaszczenia wyrębu 12 sosen o masie 4,97 m 3 wartości 1081,28 zł (jeden tysiąc osiemdziesiąt jeden złotych 28/100) na szkodę Skarbu Państwa reprezentowanego przez (...) Nadleśnictwo L., to jest czynu z art. 290 §1 kk i za to z mocy art. 290 §1 kk w zw. z art. 37a kk oraz w zw. z art. 34 § 1 i 1a pkt 1 kk oraz art. 35 § 1 kk skazuje go na karę 5 (pięciu) miesięcy ograniczenia wolności połączoną z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 30 (trzydzieści) godzin w stosunku miesięcznym;

2.  na podstawie art. 290§2 kk orzeka wobec oskarżonego F. C. na rzecz pokrzywdzonego Skarbu Państwa reprezentowanego przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo L. nawiązkę w wysokości 2162,56 zł (dwa tysiące sto sześćdziesiąt dwa złote 56/100);

3.  na podstawie art. 46 §1 kk orzeka od oskarżonego F. C. na rzecz pokrzywdzonego Skarbu Państwa reprezentowanego przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo L. kwotę 1081,28 zł (jeden tysiąc osiemdziesiąt jeden złotych 28/100) tytułem naprawienia szkody;

4.  oskarżonego N. D. uznaje za winnego popełnienia czynu polegającego na tym, że: w okresie od dnia 22 listopada 2014r. do 5 grudnia 2014r. pomógł w ukryciu drewna sosnowego o wartości nie mniejszej niż 463 (czterysta sześćdziesiąt trzy) złote, mimo że na podstawie towarzyszących mu okoliczności powinien i mógł przypuszczać, że zostało one uzyskane za pomocą czynu zabronionego, przyjmując, że czyn ten stanowi przestępstwo z art. 292 §1 kk i za to z mocy art. 292 §1 kk w zw. z art. 34 § 1 i 1a pkt 1 kk oraz art. 35 § 1 kk skazuje go na karę 3 (trzech) miesięcy ograniczenia wolności połączoną z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 20 (dwudziestu) godzin w stosunku miesięcznym;

5.  na podstawie art. 624 § 1 kpk zwalnia oskarżonych F. C. i N. D. od ponoszenia kosztów i opłat w sprawie, a kosztami tymi obciąża Skarb Państwa.

UZASADNIENIE

F. C. zamieszkuje w miejscowości R.. Dom oraz zabudowania gospodarcze oskarżonego znajdują się w niedalekiej odległości od lasu należącego do Nadleśnictwa L., Leśnictwa S..

Dowód:

- wyjaśnienia oskarżonego F. C. k. 95

W nieustalonym dniu w okresie od 22 listopada 2014 roku do 5 grudnia 2014 roku oskarżony F. C. udał się do okolicznego lasu, gdzie w oddziałach 179c i 179k, przy pomocy piły spalinowej dokonał wyrębu 12 sosen o masie łącznej 4,97 m3. Po dokonaniu wyrębu oskarżony okrzesał drzewa z gałęzi, a następnie pociął uzyskane w ten sposób dłużyce na wałki długości od 1,60 m do 2,20 m. Oskarżony następnie załadował wyrąbane drewno na jednoosiowy wózek ręczny i przewiózł uzyskane drewno do swojej szopy, zostawiając w lesie 12 sztuk wałków drzew z części wierzchołkowych sosen. Pozostałe po wyrębie drzew pnie oskarżony zamaskował przy użyciu ściółki leśnej oraz kory drzew.

Dowód:

- notatka urzędowa k. 18

- zeznania świadka A. K. (2) k. 103-104

- obliczenie wartości zagarniętego mienia k. 19

W dniu 5 grudnia 2014 roku strażnik leśny A. K. (2) dokonując penetracji lasu zauważył 12 zamaskowanych pni po ściętych sosnach. Tuż obok pni znajdowało się 12 wałków z części wierzchołkowych drzewa. Z uwagi na podejrzenie popełnienia kradzieży, A. K. (2) zawiadomił o tym fakcie Komendanta Posterunku (...) Leśnej A. K. (1) , a także objął teren obserwacją celem ujawnienia sprawcy kradzieży. W dniu 8 grudnia 2014 roku oskarżony F. C. wraz z współoskarżonym N. D. wykonywali prace w gospodarstwie (...), polegające na cięciu za pomocą piły mechanicznej znajdujących się w szopie wałków drewna, uzyskanych wcześniej przez C. z wyrębu lasu. Po tym jak mężczyźni dokonali pocięcia trzech wałków drewna, F. C. wraz z N. D. udali się do lasu, aby załadować na wózek ręczny pozostawione uprzednio przez F. C. w lesie wałki z części wierzchołkowych sosen, a następnie przywieźć je do szopy i dokonać ich pocięcia. Po dotarciu na miejsce F. C. i N. D. zaczęli ładować leżące na ziemi wałki drewna sosnowego z części wierzchołkowych drzew na wózek. W tym samym czasie w lesie znajdował się strażnik leśny A. K. (2), który widząc znanych mu osobiście F. C. i N. D. zaczaił się w krzakach, aby sprawdzić czy mężczyźni nie próbują dokonać kradzieży drewna. W pewnej chwili F. C. i N. D. zauważyli A. K. (2) i zaczęli się oddalać z miejsca kradzieży. Wówczas strażnik leśny wezwał oskarżonych do zatrzymania się. Oskarżony C. natychmiast zrzucił z wózka załadowane uprzednio 4 wałki drewna i udał się wraz z wózkiem w kierunku swojego domu, natomiast N. D. zatrzymał się na wezwanie strażnika leśnego.

Dowód:

- notatka urzędowa k. 18

- zeznania świadka A. K. (2) k. 27-28

- wyjaśnienia współoskarżonego N. D. k. 31

- meldunek o ujawnieniu szkodnictwa leśnego k. 22

- notatka urzędowa k. 23

Kolejno, po przyjeździe na miejsce zdarzenia wezwanego przez A. K. (2) patrolu policji, Komendanta Posterunku (...) Leśnej A. K. (1), a także leśniczego D. C., funkcjonariusze udali się na teren posesji należącej do F. C., albowiem prowadziły tam ślady na poszyciu leśnym pozostawione przez koła wózka ręcznego, prowadzonego przez oskarżonego. Po dotarciu na posesję oskarżonego F. C. funkcjonariusze wezwali oskarżonego do dobrowolnego wydania rzeczy w postaci drewna pochodzącego z wyrębu 12 sosen. Oskarżony wskazał ułożone w szopie drewno posuszowe sosnowe o łącznej masie 1,42 m3. Drewno to było przekształcone poprzez pocięcie na wałki o długości 0,25 m oraz wałki o długości 1,8-2 metrów. Po dokonaniu czynności przeszukania i spisaniu protokołu oględzin drewna znajdującego się w szopie F. C., funkcjonariusze udali się do lasu, gdzie w oddziale 179k,c, ujawnili znajdujące się tam 12 sztuk wałków sosnowych pochodzących z części wierzchołkowych sosen, o długości około 2 m.

Dowód:

- notatka urzędowa k. 18

- zeznania świadka A. K. (2) k. 27-28,103-105

- zeznania świadka D. C. k.32

- zeznania świadka D. W. k.41, 97

-protokół oględzin drewna znajdującego się w szopie oskarżonego k.1-2

- materiał fotograficzny k.3-4

- protokół przeszukania k. 5-6

- protokół zatrzymania rzeczy k. 7-8

- protokół oględzin miejsca popełniani przestępstwa k.9-10

- materiał fotograficzny k. 11-16

Wycięte przez oskarżonego F. C. drewno stanowiło sortyment o łącznej masie 4,97 m3 i wartości 1081,28 zł. Drewno ujawnione w szopie F. C. oddano na przechowanie oskarżonemu za zobowiązaniem do przedstawienia rzeczy na każde żądanie Sądu lub organu prowadzącego postępowanie z pouczeniem o odpowiedzialności karnej z art. 239 § 1 kk, natomiast ujawnione w lesie 12 sztuk wałków sosnowych z części wierzchołkowych drzew przekazano leśniczemu D. C.

Dowód:

- obliczenie wartości zagarniętego drewna k. 19

- zeznania świadka A. K. (2) k. 27-28

- zeznania świadka D. C. k.32

- protokół oddania rzeczy na przechowanie k. 17

F. C. ma 66 lat. Oskarżony posiada wykształcenie zawodowe, bez zawodu. W chwili obecnej jest emerytem, uzyskuje z tego tytułu dochód w kwocie około 400 zł miesięcznie, ponadto otrzymuje dodatek z opieki społecznej w kwocie 140 zł miesięcznie. Oskarżony jest żonaty, ma pięcioro dzieci, na utrzymaniu posiada pełnoletniego syna, który obecnie przebywa w zakładzie karnym. W przeszłości oskarżony był dwukrotnie karany: wyrokiem Sądu Rejonowego w Oleśnie z dnia 26 sierpnia 2002 roku sygn. akt VI K 214/02 za czyn z art. 178a § 1 kk, oraz wyrokiem Sądu Rejonowego w Lublińcu z dnia 15 stycznia 2013 roku sygn. akt II K 491/12 za czyn z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 283 kk w zw. z art. 279 § 1 kk.

Dowód: -wyjaśnienia oskarżonego F. C. k. 94v - karta karna k. 84-85

W toku postępowania przygotowawczego oskarżony F. C. odmówił składania wyjaśnień a także podpisania protokołu przesłuchania.

Dowód: - protokół wyjaśnień oskarżonego F. C. k.39-40

W toku postępowania sądowego oskarżony F. C. nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu. Oskarżony wyjaśnił, iż wraz z N. D. udali się do lasu, aby zebrać wyłącznie chrust i nie wycinali żadnych drzew. Oskarżony wskazał także, iż znalezione w jego szopie drewno zakupił od nieznajomego mężczyzny za kwotę 240 zł.

Sąd zważył co następuje:

Faktyczny przebieg zdarzenia, okoliczności popełnienia czynu przypisanego oskarżonemu F. C., a co za tym idzie jego winę i zasadność kwalifikacji prawnej Sąd ustalił w oparciu o całokształt zebranego w sprawie materiału dowodowego, na który złożyły się przede wszystkim zeznania świadków A. K. (2), D. C., D. W., a także dowody z dokumentów.

Sąd dał wiarę wyjaśnieniom oskarżonego jedynie w znikomym zakresie, tj. co do faktu zamieszkiwania przez niego w odległości około 50 metrów od miejsca ujawnienia nielegalnego wyrębu sosen. Stan faktyczny w sprawie został ustalony głównie w oparciu o zeznania strażnika leśnego A. K. (2). Świadek zeznał między innymi, iż w dniu 5 grudnia 2014 roku dokonując penetracji lasu ujawnił 12 maskowanych za pomocą kory drzew i ściółki leśnej pni po ściętych za pomocą piły mechanicznej sosnach posuszowych. Świadek wskazał, iż nielegalny wyrąb nastąpił około 2 tygodni przed ujawnieniem maskowanych pni, na co wskazywał charakter znajdujących się obok pni trocin. Świadek zeznał także, iż obok pni znajdowało się 12 sztuk wałków z części wierzchołkowych sosen. Z uwagi na ujawnienie kradzieży, świadek rozpoczął obserwację terenu. Świadek A. K. (2) zeznał, iż w dniu 8 grudnia 2014 roku zauważył znanych mu osobiście F. C. i N. D., którzy ładowali na wózek ręczny leżące na poszyciu wałki z części wierzchołkowych sosen. Po wezwaniu do zatrzymania oskarżony F. C. zrzucił wałki drzew sosnowych z wózka i oddalił się wraz z wózkiem w kierunku swojej posesji, natomiast N. D. zastosował się do wezwania i wraz z A. K. (2) oczekiwał na przyjazd policji. Świadek A. K. (2) wskazał również, iż po śladach wózka ręcznego dotarto do posesji F. C., gdzie oskarżony na wezwanie wskazał znajdujące się w szopie drewno pokradzieżowe. Świadek zeznał także, iż wałki drzewa sosnowego znalezione w szopie oskarżonego F. C. odpowiadały długością i średnicą drewnu z nielegalnie wyciętych sosen. Ponadto, świadek wskazał, iż wycena wartości skradzionego drewna dokonana została poprzez klasyfikację i ustalenie łącznej wartości drewna, które zostało skradzione i zatrzymane u oskarżonego F. C. oraz tego, które ujawniono w lesie. Zeznania świadka A. K. (2) są logiczne, spójne i konsekwentne zarówno w toku postępowania przygotowawczego jak i sądowego. Zeznania świadka A. K. (2) znajdują potwierdzenie w treści zeznań świadka D. C.. Świadek D. C. zeznał, iż w dniu 8 grudnia 2014 roku został poinformowany przez strażnika leśnego A. K. (2) o nielegalnym wyrębie drewna w oddziale 179 i zatrzymaniu na gorącym uczynku sprawcy kradzieży. Świadek zeznał, iż wraz z funkcjonariuszami policji udali się do posesji F. C., gdzie w toku przeszukania ujawniono drewno sosnowe w wałkach, których długość odpowiadała śladom po trocinach ujawnionych na miejscu kradzieży. Świadek zeznał, iż od pni pokradzieżonych w lesie do domu F. C. prowadziły ślady na poszyciu leśnym. Zeznania świadków A. K. (2) i D. C. znajdują nadto potwierdzenie w treści zeznań funkcjonariusza policji D. W. który zeznał iż wraz z M. S. asystował przy czynnościach przeszukania dokonywanych przez (...) Leśną w pomieszczeniach należących do F. C., w trakcie których w szopie oskarżonego ujawniono drewno sosnowe różnej długości, a następnie w trakcie oględzin lasu ujawniono pnie po ściętych sosnach. Świadek wskazał również, iż od szopy F. C. do miejsca w lesie, gdzie dokonano nielegalnego wyrębu prowadziły ślady kół, których rozstaw odpowiadał rozstawowi kół należącego do F. C. wózka ręcznego. Sąd nie dał wiary natomiast wyjaśnieniom oskarżonego F. C., który wyjaśnił, iż znajdujące się w jego szopie drewno zakupił w październiku 2014 roku od nieznanego mężczyzny. W pierwszej kolejności wskazać należy, iż oskarżony nie posiadał żadnego dokumentu zakupu znajdującego się w jego szopie drewna. Ponadto, nie był w stanie podać jakichkolwiek personaliów osoby, od której miał zakupić drewno, poprzestając jedynie na ogólnym opisie wyglądu rzekomego sprzedawcy, tj. wzrostu 180 cm, krótko obcięty, 40 lat. Nadto, zważyć należy, iż oskarżony jak sam wyjaśnił w przeszłości pracował jako pilarz w lesie, tak więc oczywistym jest, iż doskonale zdawał sobie sprawę, iż w przypadku zakupu drewna sprzedający ma obowiązek wystawić stosowny dokument potwierdzający tę okoliczność. Wskazać należy, iż oskarżony w swoich wyjaśnieniach od samego początku powoływał się na okoliczność, zgodnie z którą jego sąsiad J. L. miał widzieć, jak nieznany mężczyzna przywiózł do jego posesji wałki drewna. Tymczasem, przesłuchany w charakterze świadka J. L. zeznał, iż nigdy nie był świadkiem, aby C. kupował drewno, nigdy nie widział aby do posesji oskarżonego przyjechało auto, w którym mogłyby znajdować się wałki drewna. Ponadto, świadek zeznał w trakcie przesłuchania w dniu 1 grudnia 2015 roku zeznał, iż około 1 miesiąca wcześniej zjawił się u niego F. C. i przekonywał, że w październiku 2014 roku przyjechało do jego posesji auto z drewnem. Zauważyć także należy, że nie sposób przyjąć, iż rzekomy sprzedawca od którego F. C. miał zakupić drewno, po wycięciu drzew sosnowych pozostawił w lesie wałki z części wierzchołkowych. Oczywistym jest bowiem, iż dokonując wyrębu drewna zabrałby z miejsca wyrębu całość wyciętego drewna, którą następnie mógłby sprzedać bądź wykorzystać na własne potrzeby. Fakt pozostawienia przez dokonującego wyrębu w lesie części wierzchołkowych drzew świadczy o tym, iż sprawca miał ograniczone możliwości załadunku całości ściętego drewna i jego przetransportowania. Tymczasem nie budzi wątpliwości, iż drewno z zaledwie 12 sosen bez jakiegokolwiek problemu zmieściłoby się w samochodzie dostawczym, w którym według wyjaśnień oskarżonego nieznany mężczyzna miał przywieźć mu drewno z lasu. W tym miejscu należy mieć również na uwadze, iż to oskarżony F. C. do przewozu drewna użytkował wózka ręcznego jednoosiowego, natomiast ślady na poszyciu leśnym prowadzące z miejsca wyrębu drewna do posesji oskarżonego odpowiadały rozstawowi kół w przedmiotowym wózku ręcznym. W tym stanie rzeczy wyjaśnienia oskarżonego w tym zakresie uznać należy za całkowicie gołosłowne, stanowiące li tylko i wyłącznie linię obrony oskarżonego w sprawie. Zgodnie z art. 290 § 1 kk karze podlega ten, kto w celu przywłaszczenia dopuszcza się wyrębu drzewa w lesie. Przestępstwo polega na dopuszczeniu się wyrębu drzewa, tj. oderwaniu rosnącego drzewa od podłoża, np. przy użyciu siekiery, piły bądź innym sposobem [zob. W. Świda, Prawo karne, s. 495]. W niniejszej sprawie nie ulega wątpliwości, iż oskarżony F. C. dokonując wyrębu 12 sosen, nie posiadając na dany wyręb zgody odpowiedniego organu wyczerpał znamiona czynu z art. 290 § 1 kk. Mając powyższe na uwadze, Sąd na podstawie art. 290 § 1 kk wymierzył oskarżonemu F. C. karę 5 miesięcy ograniczenia wolności połączoną z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 30 godzin w stosunku miesięcznym. Przy wymiarze kary Sąd kierował się szczegółowymi dyrektywami wymiaru kary wskazanymi w art. 53 kk bacząc, by jej wymiar nie przekraczał stopnia winy i społecznej szkodliwości czynu zarzucanego oskarżonej. Wymierzając oskarżonemu karę Sąd wziął pod uwagę jako okoliczności obciążające: przede wszystkim stopień społecznej szkodliwości czynu popełnionego przez oskarżonego, wyrażający się w tym, iż godził on w dobro, jakim jest własność i posiadanie rzeczy a także fakt, iż oskarżony działał pod wpływem niskiej pobudki, jaką była chęć osiągnięcia korzyści majątkowej. Nadto, jako okoliczność obciążającą Sąd wziął pod uwagę uprzednią karalność oskarżonego. W ocenie Sądu orzeczona kara jest adekwatna do stopnia winy i społecznej szkodliwości czynu oskarżonego. Wymierzona kara odpowiada nie tylko stopniowi jego winy, ale realizuje też w stosunku do niego cele zapobiegawcze i wychowawcze. Zapobiegawczy sens wymierzonej kary pozbawienia wolności ma bowiem na celu odstraszenie sprawcy od ponownego wejścia na drogę przestępstwa, natomiast jej cel wychowawczy realizuje się poprzez kształtowanie postawy oskarżonego zarówno wobec własnego czynu, jak i przestępstwa w ogóle. Jednocześnie kara orzeczona wobec oskarżonego czyni zadość społecznemu poczuciu sprawiedliwości, a także spełnia swe zadania w zakresie prewencji generalnej, polegające na kształtowaniu w społeczeństwie postawy poszanowania prawa. Wymierzając karę ograniczenia wolności Sąd przede wszystkim wziął pod uwagę aktualną sytuację majątkową i rodzinną oskarżonego F. C., w szczególności fakt, iż utrzymuje się on z emerytury oraz dodatku z opieki społecznej w łącznej wysokości około 540 zł, a nadto posiada na utrzymaniu dorosłego syna. Ponadto, Sąd na podstawie art. 290 § 2 kk zasadził od oskarżonego na rzecz pokrzywdzonego Skarbu Państwa reprezentowanego przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo L. nawiązkę w wysokości 2162,56 zł. Kwota nawiązki ustalona została w oparciu o treść art. 290 § 2 kk, zgodnie z którym w razie skazania za wyrąb drzewa albo za kradzież drzewa wyrąbanego lub powalonego, sąd orzeka na rzecz pokrzywdzonego nawiązkę w wysokości podwójnej wartości drzewa. Nadto, Sąd na podstawie art. 46 § 1 kk orzekł od oskarżonego F. C. na rzecz pokrzywdzonego Skarbu Państwa reprezentowanego przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo L. kwotę 1081,28 zł tytułem naprawienia szkody. Wysokość szkody ustalono została w oparciu o szacunek dokonany przez (...) L. oraz Nadleśnictwo L., dokonany poprzez klasyfikację wyrąbanego i skradzionego drzewa, na podstawie wysokości ściętych drzew i ich średnicy, z którego wynikało, iż ścięte drzewa należały do IV klasy jako drewno tartaczne. Wartość drewna obliczono według cennika detalicznego obowiązującego w Nadleśnictwie L. od 01.07.2014 r. Uwzględniając aktualną sytuację materialną oskarżonego, jego realne możliwości płatnicze, a także fakt, że na utrzymaniu posiada dorosłego syna, Sąd na podstawie art. 624 § 1 kpk i art. 17 Ustawy o opłatach w sprawach karnych z dnia 23 czerwca 1973 roku zwolnił oskarżonego od ponoszenia kosztów i opłat w sprawie, a kosztami tymi obciążył Skarb Państwa.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Marek Chuć
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Oleśnie
Osoba, która wytworzyła informację:  Maria Jolanta Häusler
Data wytworzenia informacji: